เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ

 

               รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ตามที่ได้แถลงนโยบายได้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังเมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งนโยบายทั้งหมดได้ทำการรวบรวมเข้าเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา (แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2550 - 2552) มีดังนี้

               1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    1.1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาถนนและท่อระบายน้ำให้อยู่ใสภาพที่ดีและใช้งานได้เสมอ

                    1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้านและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

                    1.3 ก่อสร้างถนนดินและท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

                    1.4 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

                    1.5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน

                    1.6 ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

                    1.7 ติดตั้งและซ่อมแช่มไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

                    1.8 ขยายเขตไฟฟ้า

                    ผลการดำเนินงานที่ดังนี้

                    1. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บาน บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 478,000 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    2. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 สายข้างสำนักปฏิบัติธรรม บ้านเหล่าน้อย - ไปห้วยพระบาง ตั้งไว้ 130,600 บาท ขนาดกว่าง 6 เมตร ยาว 640 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตา หรือใช้ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,304 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    3. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 สายบ้านเหล่าน้อย - ดอนพระธาตุ ตั้งไว้ 150,500 บาท ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้ปริมาณลงลูกรังไม่น้อยกว่า 581 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    4. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านผิผ่วน หมู่ที่ 5 สายจากถนนลาดยางค้อวังพลไว - ไปดอนพระธาตุ 121,300 บาท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร สูงเฉลี่ย 060 เมตร หรือใช้ปริมาณลงดินถมไม่น้อยกว่า 2,070 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร 1 จุด 7 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    5. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4, 8 สายจากบ้านเหล่าน้อย - ไปดอนพะยอม ตั้งไว้ 145,000 บาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 690 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือใช้ปริมาณลงดินไม่น้อยกว่า 2,484 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    6. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านเปาะ หมู่ที่ 6 สายสามแยกหนองตุน เชื่อมถนนคอนกรีตสายดอนพระธาตุ ตั้งไว้ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือใช้ปริมาณลงดินถมไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 จำนวน 6 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 36 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    7. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 สายข้างวัดบ้านเหล่าน้อย ตั้งไว้ 392,300 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    8. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเปาะ หมู่ที่ 9 สายเชื่อมต่อจากถนนลาดยางค้อวัง - เหล่าน้อย - ไปโนนทราย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลงลูกรังบางช่วง พร้อป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    9. ประเภทโครงการปรับปรุงก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ชนิดสี่ช่อง ตั้งไว้ 75,000 บาท กว้างช่องละ 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร (รวม 4 ช่อง) พร้อมลงดินถมทางเชื่อมลอดเหลี่ยมทั้งสองข้าง พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    10. ประเภทโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโดยรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ตั้งไว้ 86,000 บาท ปริมาณงาน ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเสาไฟบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

                    11. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 สายข้างสถานีอนามัยบ้านเหล่าน้อย ตั้งไว้ 357,000 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    12. ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 สายหน้าโรงเรียนบ้านหมากมาย ตั้งไว้ 253,000 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    13. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนดินบ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 สายไปสะพานห้วยพระบาง ตั้งไว้ 50,000 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือใช้ปริมาณลงดินถมไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 จำนวน 6 ท่อน รายละเอียดตามแบบ อบต.ค้อวัง

                    14. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 สายเชื่อมต่อจากถนนสายรอบดอนก่อ ตั้งไว้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือใช้ปริมาณลงดินถมไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

                    15. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 10 สายรอบป่าชุมชน ตั้งไว้ 48,000 บาท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือใช้ปริมาณลงดินถมไม่น้อกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

                    16. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 สายข้างโรงเรียนบ้านหมากมาย - เชื่อมถนนสายรอบป่าชุมชน ตั้งไว้ 31,500 บาท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาณลงดินถมไม่น้อกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

                    17. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านค้อวัง หมู่ที่ 1 สายหนองแล้ง ตั้งไว้ 95,000 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้ปริมาณลงลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

                    18. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเปาะ หมู่ที่ 9 สายสามแยกหนองแวง - ไปห้วยพระบาง ตั้งไว้ 76,000 บาท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,125 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

                    19. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ตั้งไว้ 58,500 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

                    20. ประเภทโครงการวางท่อระบายน้ำชนิดผ่าซีก บริเวณภายในหมู่บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4, 8 ตั้งไว้ 98,200 บาท ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 x 1.00 เมตร (จำนวน 70 ท่อน) รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

                    21. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านเปาะ หมู่ที่ 6 สายจากบ่อขยะ - ไปโนนกลอย ตั้งไว้ 316,300 บาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือใช้ปริมาณลงดินถมไม่น้อยกว่า 5,400 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 11 จุดๆ ละ 7 ท่อน รวม 77 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

                    22. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 สายรอบสนามกีฬา เชื่อมถนน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 95,000 บาท ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หรือใช้ปริมาณลงลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

                    23. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านค้อวัง หมู่ที่ 1 สายเรียบคันคลองหนองสองห้อง - ห้วยมดแดง ตั้งไว้ 95,400 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือใช้ปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 140 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

                    24. ประเภทโครงการลงดินถมบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 365,000 บาท กว้าง 70 เมตร ยาว 180 เมตร สูง 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

                    25. ประเภทโครงการลงดินถมพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ตั้งไว้ 44,000 บาท ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 34 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 748 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ค้อวัง

               2. ด้านเศรษฐกิจ

                    2.1. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร

                    ผลการดำเนินงานด้านนี้

                    1. ให้การสนับสนุนและอุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเพื่อกิจกรรมถ่ายทอดความรู้

                    2. ให้การสนับสนุนและอุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ตามโครงการเกษตรยั่งยืน เพื่อให้มีความรู้ด้านโภชนาการ เกษตรกรรม คหกรรม กระประมง และการจัดการทางธุรกิจ

               3. ด้านคุณภาพชีวิต

                    3.1 ให้การสงเคราะห์และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                    3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                    3.3 การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความยากจน

                    3.4 ส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

                    3.5 การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

                    ผลการดำเนินงานด้านนี้

                    1. สนับสนุนและอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอค้อวังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนในสถานการณ์ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอทั่วถึง

                    2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอค้อวังเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานพลังแผ่นดินระดับตำบล และหน่วยประสานพลังแผ่นดินระบบหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อเป็นการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

                    3. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

                    4. ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล

                    5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยเพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด

                    6. สนับสนุนการจัดหาทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

                    7. อุดหนุดและสนับสนุนปศุสัตว์อำเภอค้อวัง เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

               4. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

                    จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม

                    ผลการดำเนินงาน

                    1.โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 3, 4, 8 และประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอค้อวัง

                    2. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องเด็กเล่นเพื่อสนับสนุน

                    3. โครงการสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม

                    4. โครงการสนับสนุนงานงานก่อเจดีย์ทรายถวายสังฆทาน สถานที่แหล่งท่องเที่ยว ดอนพระธาตุ บ้านผิผ่วน หมู่ที่ 5

               5. ด้านการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลการดำเนินงาน

                    ได้จัดทำโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ และปลูกต้นไม้ในวันที่สำคัญต่างๆ

               6. ด้านป้องการสาธารณภัยต่างๆ

                    6.1 จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ

                    6.2 ฝึกอบรมอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่

                    ผลการดำเนินงาน

                    ได้อุดหนุนโครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยสาธารณภัย (ภัยแล้ง) แก่ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ขาดแคลนนำเพื่ออุปโภค บริโภค นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมอาสาสมัคร (อปพร.) และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดไม่สามารถคาดเดาได้ และให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับโรงเรียนบ้านหมากมาย โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง