เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก แผนภูมิโครงสร้างองค์กร


องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

นายปิติศักดิ์  พุฒตาลดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง


สำนักงานปลัด อบต.

นายชัยยง ศรีกะชา

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ส่วนการคลัง

นางสาววรางคณา บุญปั้น

หัวหน้าส่วนการคลัง

ส่วนโยธา อบต.

นายศิริชัย พรมราช

หัวหน้าส่วนโยธาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง