เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก สำนักงานปลัด


นายปิติศักดิ์  พุฒตาลดง

ปลัด อบต.

- งานบริหารทั่วไป

- งานสารบรรณ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานการเจ้าหน้าที่

- งานข้อบัญญัติ อบต.

- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

- งานตรวจสอบภายใน

- งานกิจการสภา อบต.

- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

- งานกฏหมายและคดี

- งานการดำเนินการคดีและปกครอง

- งานระเบียบข้อบังคับประชุม

- งานอำนวยการและประสานงาน

- งานระเบียบการคลัง

- งานการประชุม


นายชัยยง ศรีกะชา

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- งานนโยบายและแผนพัฒนา

- งานวิชาการ

- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

- งานงบประมาณ

- งานอำนวยการ

- งานป้องกัน

- งานช่วยเหลือฟื้นฟู

- งานกู้ภัย

- งานเทศกิจ

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

- งานสนับสนุนและบริการ


นางสาวสุพรม  ลุนผง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- งานนโยบายและแผนพัฒนา

- งานวิชาการ

- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

- งานงบประมาณ

- งานอำนวยการ

- งานป้องกัน

- งานช่วยเหลือฟื้นฟู

- งานกู้ภัย

- งานเทศกิจ

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

- งานสนับสนุนและบริการ-ว่าง-

นักพรัพยากรบุคคล

- งานบุคลากร

- การบริหารงานบุคลล

-ฯลฯ
-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ


- งานธุรการ

- งานการประชาสัมพันธ์

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานการประชุม

- งานพิมพ์ดีด

- งานรัฐพิธี

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานการประชุม

- งานรับ - ส่งหนังสือ

นายรังสรรค์ สยามล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


- งานป้องกัน

- งานกู้ภัย

- งานเทศกิจ

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

- งานสนับสนุนและบริการ

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวดวงฤทัย  โศรกศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


- งานธุรการ

- งานการประชาสัมพันธ์

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานการประชุม

- งานพิมพ์ดีด

- งานรัฐพิธี

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานการประชุม

- งานรับ - ส่งหนังสือนางสาวบุญวาส บุตศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมชัย ลุผล

นักการภารโรง

- งานธุรการ

- งานพิมพ์ดีด

- งานการประชุม

- งานจัดบอร์ด

- งานรัฐพิธี

- งานรับ - ส่งหนังสือ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานการประชาสัมพันธ์

- งานดูแลรักษา อบต.

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายส่วนงานการศึกษา

นางสุทธิตา  แสงกล้า

นักวิชาการการศึกษา

- งานข้อมูล

- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก

- งานส่งเสริมการศึกษา

- งานติดตามและประสานงาน

- งานประสานกิจกรรม

- งานติดตามและประเมินผล

- งานข้อมูล


ผู้ดูแลเด็ก

นางโยษิตา น้อยใส

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางใหม่ ป้องแก้ว

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย

นางสาววาสนา สีเสมอ

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อยส่วนงานสวัสดิการสังคม

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชน

- งานสังคมสงเคราะห์

- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

- งานดูแลผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ติดเชื้อ

- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูล ประชาสัมพันธ์

- งานพัฒนาสตรีและและเยาวชน

นายสุรศักดิ์  วัฒนเดช

ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวดอนพระธาตุ

-ว่าง-

ผู้ดูแลทรัพย์สินดอนพระธาตุ

- งานดูแล ทำความสะอาด บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดอนพระธาตุให้สะอาดอยู่เสมอ - สอดส่องดูแลทรัพย์สิน รักษาทรัพย์สินของดอนพระธาตุ


นายไพรวัลย์  ป้องแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายอำนาจ น้อยใส

พนักงานประจำรถขยะ

- ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยภายในรถยนต์

- ล้างทำความสะอาดอยู่เสมอให้พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานได้ทันที

- เก็บรักษารถยนต์ในที่ปลอดภัย   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

-ขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการในที่ต่างๆ


- ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยภายในรถยนต์

- ล้างทำความสะอาดอยู่เสมอให้พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานได้ทันที

- เก็บรักษารถยนต์ในที่ปลอดภัย   และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

-ขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการในที่ต่างๆศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง