เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก บทนำ

 

               พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 58/2 วรรค 5 ความว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแดสงผลการปฏิบัตราชการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปีละ 1 ครั้ง

               ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ น้อยใส เข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง โดยเริ่มเข้าบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง นับตั้งแต่วันที่แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยได้แถลงนโยบายไว้ แบ่งออกเป็น 12 ด้าน ดังนี้

               1. นโยบายด้านการศึกษา

               2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

               3. นโยบายด้านพัฒนาอาชีพ เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่าเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส

               4. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

               5. นโยบายด้านการสาธารณสุข

               6. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               7. นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

               8. นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

               9. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               10. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง และการปกครอง

               11. นโยบายด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

               12. การวิจัยอื่นๆ

               จากนโยบายทั้ง 12 ด้านดังกล่าวที่ได้แถลงต่อสภาฯ ไว้ จะเห็นได้ว่าครอบคลุมการดำรงชีวิต ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังทุกด้าน ข้าพเจ้าจริงใจที่จะพัฒนาและอยากจะเห็นชุมชนตำบลค้อวังพัฒนาในทุกๆ ด้าน และเป็นการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน สิ่งที่สำคัญต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และดำเนินไปอย่างพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชดำรัสไว้

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง