เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก กองช่าง


นายศิริชัย พรมราช

ผอ.กองช่าง

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน

- งานก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้ำ

- งานระบบข้อมูลและแผนที่คมนาคม

- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟู

- งานข้อมูลก่อสร้าง

- งานสำรวจและแผนที่

- งานวางผังพัฒนาเมือง

- งานควบคุมทางผังเมือง

- งานระบายน้ำนายฉลาด คำนึง

ผู้ช่วยช่างโยธา

ปฏิบัติงานขั้นต้นทางช่างโยธา ได้แก่ งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยออกแบบด้านช่างโยธา การควบคุมการก่อสร้างด้านช่างโยธา การช่วยวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


นายเลิศชาย  สงวนล้ำ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ปฏิบัติงานขั้นต้นทางช่างไฟฟ้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง