เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก วิสัยทัศน์

 

(Vision)

 

เมืองวัฒนธรรม ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

 

 

(Mission)

 

              พันธกิจที่ 1   พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยได้รับการบริการสาธารณะครบทุกด้าน

              พันธกิจที่ 2   ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต ครอบครัวและสังคม

              พันธกิจที่ 3   ส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล และเพิ่มรายได้

              พันธกิจที่ 4   อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม

              พันธกิจที่ 5   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีส่วนร่วมจากทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ

 

 

 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

 

          1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการคมนาคมที่มีความจำเป็นในการสัญจรไปมา ลำเลียงผลผลิตภาคเกษตรกรรมสู่ท้องตลาด อีกทั้งด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา พร้อมทั้งจัดระเบียบโครงสร้างหมู่บ้านให้เป็นสัดส่วน น่าอยู่น่าอาศัย

          2. เพื่อพัฒนายาระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว และสังคม ให้ดีขึ้นตามอัตภาพ และดูแลสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

          3. เพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าการเกษตร และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล

          4. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป

          5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง