เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี

งบรายรับ – จ่าย  ตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง  อำเภอค้อวัง   จังหวัดยโสธร

งบรายรับ – รายจ่าย  ตามงบประมาณ  ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

+

-

สูง

ต่ำ

รายรับตามประมาณการ

 

 

 

 

รายรับ   ภาษีจัดสรร

13,118,900.00

13,258,910.75

+

140,010.75

ภาษีอากร

60,000.00

71,592.02

+

11,592.02

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

54,000.00

104,303.60

+

50,303.60

รายได้จากทรัพย์สิน

100,000.00

115,370.83

+

15,370.83

รายได้เบ็ดเตล็ด

90,000.00

122,000.00

+

32,000.00

เงินอุดหนุน

5,227,100.00

3,792,763.00

-

1,434,337.00

รายได้จากสาธารณูปโภค

50,000.00

57,837.00

+

7,837.00

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น

18,700,000

17,522,777.20

-

1,177,222.80

หัก สำรองเงินรายรับ

 

-

 

 

รวมเงินตามประมาณการหลังหักสำรองรายรับ

 

-

 

 

บวก เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

 

4,498,434.00

 

 

รวมรายรับทั้งสิ้น

 

22,021,211.20

 

 

รายการ

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

+

-

สูง

ต่ำ

รายจ่ายตามงบประมาณ

 

 

 

 

งบกลาง

696,731.00

454,253.00

-

242,478.00

เงินเดือน

6,270,540.00

4,700,465.00

-

1,570,075.00

ค่าจ้างชั่วคราว

1,715,580.00

1,744,147.00

+

28,567.00

ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ

5,697,302.00

3,014,672.74

-

2,682,629.26

ค่าสาธารณูปโภค

268,600.00

235,006.91

-

33,593.09

เงินอุดหนุน

872,000.00

683,500.00

-

188,500.00

รายจ่ายอื่น

20,000.00

20,000.00

 

-

รายจ่ายเฉพาะการ

55,000.00

40,770.00

-

14,230.00

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,766,200.00

2,713,700.00

-

52,500.00

รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

18,361,953.00

13,606,514.65

-

4,755,438.35

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

3,498,000.00

 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

4,490,304.00

 

 

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

7,988,304.00

 

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

 

21,594,818.65

 

 

รายได้สูงกว่ารายจ่าย (ตามประมาณการรายจ่าย)

3,916,262.55

 

 

งบรายรับ – จ่าย  ตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง  อำเภอค้อวัง   จังหวัดยโสธร

งบรายรับ – รายจ่าย  ตามงบประมาณ  ประจำปี 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

+

-

สูง

ต่ำ

รายรับตามประมาณการ

 

 

 

 

รายรับ   ภาษีจัดสรร

13,118,900

14,163,369.76

+

1,044,469.76

ภาษีอากร

59,800

66,154.54

+

6,354.54

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

53,400

44,006.20

-

9,393.80

รายได้จากทรัพย์สิน

100,000

108,729.04

+

8,729.04

รายได้เบ็ดเตล็ด

105,000

374,740

+

269,740

เงินอุดหนุน

5,212,900

5,504,468

+

291,168

รายได้จากสาธารณูปโภค

50,000

52,116

+

2,116.-

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น

18,700,000

20,313,54

+

1,613,583.54

หัก สำรองเงินรายรับ

 

-

 

 

รวมเงินตามประมาณการหลังหักสำรองรายรับ

 

-

 

 

บวก เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

 

8,237,110

 

 

รวมรายรับทั้งสิ้น

 

28,550,693.54

 

 

รายการ

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

+

-

สูง

ต่ำ

รายจ่ายตามงบประมาณ

 

 

 

 

งบกลาง

428,558

368,225

-

60,333

เงินเดือน

6,208,560

5,236,912

-

971,648

ค่าจ้างชั่วคราว

1,624,152

1,560,370

-

63,782

ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ

6,065,940

3,725,286.93

-

2,340,653.07

ค่าสาธารณูปโภค

252,400

263,143.42

+

10,743,42

เงินอุดหนุน

1,241,500

990,930

-

250,570

รายจ่ายอื่น

20,000

20,000

 

-

รายจ่ายเฉพาะการ

55,000

79,637.43

+

24,637.43

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,978,000

2,067,200

+

89,200

รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

17,874,110

14,311,704.78

-

3,562,405.22

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

985,820

 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

8,237,110

 

 

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

9,222,930

 

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

 

23,534,634.78

 

 

รายได้สูงกว่ารายจ่าย (ตามประมาณการรายจ่าย)

6,001,878.76

 

 

งบรายรับ – จ่าย  ตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง  อำเภอค้อวัง   จังหวัดยโสธร

งบรายรับ – รายจ่าย  ตามงบประมาณ  ประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

+

-

สูง

ต่ำ

รายรับตามประมาณการ

 

 

 

 

รายรับ   ภาษีจัดสรร

13,118,900

10,319,531.88

-

2,799,368.12

ภาษีอากร

59,800

60,039.15

+

239.15

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

53,400

42,367.40

-

11,032.60

รายได้จากทรัพย์สิน

100,000

220,582.08

+

120,582.08

รายได้เบ็ดเตล็ด

105,000

183,876.00

+

17,559.00

เงินอุดหนุน

5,212,900

4,786,931.00

-

425,969.00

รายได้จากสาธารณูปโภค

50,000

52,560.00

-

2,560.00

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น

18,700,000

15,665,887.51

-

3,034,112.49

หัก สำรองเงินรายรับ

 

-

 

 

รวมเงินตามประมาณการหลังหักสำรองรายรับ

 

-

 

 

บวก เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

 

-

 

 

รวมรายรับทั้งสิ้น

 

15,665,887.51

 

 

รายการ

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

+

-

สูง

ต่ำ

รายจ่ายตามงบประมาณ

 

 

 

 

งบกลาง

388,709

493,665.00

+

104,956.00

เงินเดือน

6,115,682

4,772,664.00

-

1,343,018.00

ค่าจ้างชั่วคราว

1,379,070

1,088,010.00

-

291,060.00

ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ

5,940,039

3,305,429.85

-

2,634,609.15.00

ค่าสาธารณูปโภค

242,400

249,768.14

+

7,368.14

เงินอุดหนุน

1,261,000

921,700.00

-

339,300.00

รายจ่ายอื่น

20,000

627,584.00

+

607,584.00

รายจ่ายเฉพาะการ

45,000

53,582.20

+

8,582.20

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,308,100

525,750

-

2,782,350.00

รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

18,700,000

12,038,153.19

-

5,484,218.34

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

-

 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

-

 

 

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

-

 

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

 

12,038,153.19

 

 

รายได้สูงกว่ารายจ่าย (ตามประมาณการรายจ่าย)

3,627,734.32

 

 


 

งบรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโยธร

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555


รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

+

สูง

-

ต่ำ

รายรับตามประมาณการรายรับ ภาษีจัดสรร
4,269,000.00
3,499,786.18
-
658,213.90

ภาษีอากร

1,857,000.00
1,926,418.15
+
69,418.15
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
25,000.00
64,417.58
+
39,417.58
รายได้จากทรัพย์สิน
120,000.00
155,726.83
-
35,726.83
รายได้เบ็ดเตล็ด
100,000.00
72,560
-
27,440
เงินอุดหนุน
7,629,143.00
4,085,779
-
3,543,364
รายได้จากสาธารณูปโภค
40,000.00
64,048
+
24048
รายได้จากขยะมูลฝอย
-รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
-
9,868,735.66


หัก สำรองเงินรายรับ
-รวมเงินตามประมาณการหลังหักสำรองรายรับ
-บวก เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
-
651,241.07


รวมรายรับทั้งสิ้น
13,929,143.00
10,519,976.73
-
4,060,407.34

รายการ
ประมาณการ
รายจ่ายจริง
+
-
สูง
ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณ
งบกลาง
535,343
318,624
-
216,719
เงินเดือน
3,969,360
3,537,576
-
431,784
ค่าจ้างชั่วคราว
828,600
683,654
-
144,946
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4,534,840
2,301,638.22
-
2,233,201.78
ค่าสาธารณูปโภค
230,000
187,202.78
-
42,797.22
เงินอุดหนุน
789,600
677,100
-
112,500
รายจ่ายอื่น
25,000
-
-
รายจ่ายเฉพาะการ
40,000
25,681.77
+
14,318.23
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2,976,400
1,955,300
-
1,021,100
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
13,929,143
9,686,776.77
-
4,217,366.23
บทความ อื่นๆ ...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง