นายชัยยง  ศรีกะชา

หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทน ผอ.กองคลังนางทศพร แสงกล้า

นักวิชาการเงินและบัญชี

-ว่าง-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

- งานการเงิน

- งานรับเบิกจ่ายเงิน

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- งานเก็บรักษาเงิน

- งานการบัญชี

- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

- งานงบการเงินและงบทดรอง

- งบแสดงฐานะทางการเงิน

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

- งานพัสดุ

- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ


-ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

- งานพัฒนารายได้

- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้


นางสาวเพิ่มพูล  เสาหงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

- งานพัฒนารายได้

- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้


นางสาวนุสรา  เสียงอ่อน

ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี

- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- งานการบัญชี

- งานทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน

- งานงบการเงินและงบทดรอง

- งบแสดงฐานะทางการเงิน

- งบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวคันธรัตน์  แก้วคำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

- งานทะเบียน ทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

- งานพัสดุ

- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย